Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENT DE ORDINE PUBLICĂ

           

       Cap. I DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii publice pe teritoriul  localităţii, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor locale, a instituţiilor publice locale, agenţilor economici şi a celorlalte persoane juridice, precum şi a cetăţenilor oraşului.

Art. 2 Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub îndrumarea autorităţii publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea oraşului.

Art. 3 (1) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.

(2) Cetăţenii au obligaţia de a asigura îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, precum şi în celelalte locuri publice.

Art. 4 Prezentul Regulament instituie obligaţii potrivit scopului enunţat mai sus, atât pentru autorităţile şi instituţiile publice locale cât şi pentru agenţii economici, celelalte persoane juridice precum şi pentru cetăţenii oraşului Hârşova şi a celorlalte persoane aflate în tranzit sau temporar în oraş.

     

        Cap. II OBLIGAŢII ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE ALE AGENŢILOR ECONOMICI ŞI ALE PERSOANELOR AUTORIZATE, POTRIVIT LEGII, SĂ DESFĂŞOARE O ACTIVITATE ECONOMICĂ

 

Art. 5 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi persoanelor autorizate, potrivit legii, să desfăşoare o activitate economică, le revin următoarele obligaţii:

a)     Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea prin lucrări de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b)     Să asigure repararea imobilelor, apălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea inclusiv spălarea, curăţirea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c)      Să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor şi a mărfii, în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; în timpul aprovizionării cu marfă este interzisă urcarea autovehicolului pe trotuar;

d)     Se interzice depozitarea pe trotuar sau spaţiile publice din faţa unităţilor a ambalajelor, stativelor sau recipienţilor de orice fel;

e)     Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţire, dezinsecţie, deratizare; este obligat să facă dovada efectuării acestor lucrări de două ori pe an;

f)       Să depoziteze rezidurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialelor refolosibile, în pubele speciale sau în containere, după caz; se interzice cu desăvârşire depozitarea gunoiului în coşuleţele stradale;

-  în acest caz sunt obligaţi să încheie contracte de preluare a deşeurilor cu serviciul specializat, din subordinea consiliului local.

g)     să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile sau a drumului, a locurilor de parcare pe care la folosesc, să întreţină spaţiile verzi din faţa unităţii; pe timpul iernii au obligaţia să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuare şi căile de acces din dreptul imobilelor şi incintelor unde îşi desfăşoară activitatea;

h)     să asigure curăţarea mijlorcelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumuri publice.

Se interzice spălarea autovehiculelor pe partea carosabilă sau trotuare, repararea ( cu excepţia cazurilor de forţă majoră), oprirea, ataţionarea sauparcarea acestora pe trotuare, spaţii verzi, în parcuri, în alte locuri destinate traficului pietonal sau în spaţiile amenajate ca locuri de joacă pentru copii, respectându-se semnele de circulaţie din zona respectivă;

i)        să asigure o stare tehnică corespunzătoare a mijloacelor auto pe care le deţin astfel încât să nu murdărească sau să deterioreze partea carosabilă a drumului sau a locurilor de parcare;

j)       desfăşurarea activităţilor comerciale se va face numai în locurile stabilite prin autorizaţia de funcţionare, cu respectarea tuturor normelor de igienă, de linişte şi ordine publică;

Unităţile de construcţii, reparaţii sau amenajări tehnico-edilitare, precum şi alte asemenea îşi vor desfăşura activitatea numai după obţinerea aprobărilor şi avizelor legale necesare (exceptând cazurile de forţă majoră) luând totodată toate măsurile de siguranţă ce se impun şi cu obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, după terminarea lucrărilor, se va degaja terenul de materialele rămase, iar molozul rezultat va fi transportat la rampa de gunoi.

Unităţile care execută lucrări tehnico-edilitare, au obligaţia să-şi întreţină reţelele în perfectă stare de funcţionare, căminele de vizitare şi au obligaţia completării capacelor lipsă de la acestea.

k)      unităţile de alimentaţie publică, discotecile, videotecile, unităţile cu program artistic şi alte asemenea vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării fonice, respectând regulile de linişte şi ordine publică:

l)        Agenţii economici din piaţa agroalimentară, sunt rugaţi să asigure în permanentă curăţenie locul unde îşi desfăşoară activitatea ;

  -este interzisă comercializarea neautorizată şi consumul de băuturi alcoolice în incinta pieţii, pe platourile destinate comerţului curent

  -în pieţe şi tîrguri se interzice cerşetoria, practicarea jocurilor de  noroc, vagabondajul;

este interzisă sortarea produselor murdare, alterate sau degradate, în incinta pieţei;

-          este interzisă practicarea comerţului ambulant de către persoane neautorizate, în pieţe, în târguri sau în alte locuri publice;

m)    persoanele autorizate pentru comerţ ambulant sunt obligate să desfăşoare activitatea în locuri stabilite de primărie;

n)     pentru realizarea în condiţii moderne a activităţilor specifice precum şi pentru a crea un climat economic şi social sănătos, vor propune autorităţii locale adoptarea de măsuri şi efectuarea de activităţi comune, în asigurarea condiţiilor minime necesare de dezvoltare a oraşului.

 

Cap. III – OBLIGAŢII ALE CETĂŢENILOR ORAŞULUI

 

Art. 6 Pentru asigurarea unui climat şi mediu de viaţă sănătos, modern, precum şi pentru continua înfrumuseţare a oraşului Hârşova le revin următoarele obligaţii:

a)      să asigure întreţinerea şi curăţenia locuinţelor şi terenurilor pe care le deţin în proprietate sau în chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora. Proprietarii sunt obligaţi să asigure împrejmuirea proprietăţilor deţinute (inclusiv a terenurilor virane) evitând depozitarea gunoaielor şi formarea focarelor de infecţie, respectând aliniamentul stradal;

b)      să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora;

c)       să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primărie, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

d)      să repare şi să întreţină instalaţiile tehnico-edilitare, aferente imobilelor;

e)      să asigure în permanenţă curăţenia trotuarului, întreţinerea spaţiului verde, pomilor din faţa curţii;

f)        să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor sau le folosesc în alte scopuri;

g)      să păstreze curăţenia din dreptul proprietăţii, până la axul arterei de circulaţie; în pieţe şi oboare; în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi alte locuri publice;

În cazul în care un cetăţean sau un copil va fi văzut de către organele în drept, că a aruncat hârtii, chiştoace de ţigări sau ambalaje de orice fel, va fi obligat să-şi ridice singur ceea ce a aruncat, va fi avertizat verbal şi consemnat într-un registru special de eviodenţă, astfel că la a doua abatere să se poată lua măsuri;

Pentru a evita astfel de neajunsuri se vor monta în locurile publice şi arterele stradale sau pietonale mai multe coşuleţe de hârtii;

h)      să depoziteze reziduurile menajere şi gunoiul numai în locuri special amenajate în acest scop. În acest sens se vor încheia contracte de ridicare a gunoiului cu serviciul specializat din subordinea consiliului local;

În cazul în care cetăţenii îşi transportă singuri gunoiul vor avea permanent grijă să nu murdărească traseul pe care circulă şi să nu-l depoziteze decât la rampa de gunoi a oraşului, să nu se creeze  în zonele mărginaşe depozite de gunoi;

i)        să nu depoziteze pe trotuar sau în spaţiile publice gunoi, materiale de construcţie, moloz (fac excepţie situaţiile în care depozitarea se face pentru realizarea unor construcţii noi sau a reparaţiilor şi/sau demolărilor, autorizate conform legii, dar numai cu avizul primăriei şi nu mai mult de o lună de zile, cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public);

j)        să nu repare, să nu spele autovehiculele proprietate personală sau pe care le deţin sub orice formă, pe domeniul public, parcarea şi staţionarea autovehiculelor se poate face în condiţiile legii, interzicându-se cu desăvârşire parcarea pe trotuare, în parcuri sau în alte locuri publice, să respecte întocmai semnele de circulaţie montate pe arterele de circulaţie ale oraşului astfel încât staţionarea şi parcarea să se facă regulamentar;

k)      să asigure permanent o stare tehnică corespunzătoare mijloacelor auto pe care le deţin pentru a nu deteriora sau murdări căile de comunicaţie, străzile, drumurile sau celelalte locuri publice. Vehiculelecu tracţiune animală vor circula numai pe traseele stabilite de autorităţilelocale şi vor fi dotate cu mijloace adecvate evitării murdăririi sub orice formă a străzilor şi drumurilor;se interzice staţionarea lor pe trotuar sau spaţii verzi;

l)        să nu distrugă, deterioreze sau degradeze pomii, florile ornamentale, spaţiile verzi, monumentele, zona arheologică şi celelalte amenajări urbane;(coşuleţe stradale,bănci, containere, jocuri pentru copii, lampadare stradale)

m)    să nu lase libere animalele şi /sau păsările pe care le deţin astfel încât să să nu aibă acces pe domeniul public sau în zona arheologică.Câinii vor fi scoşi la plimbare numai cu zgardă şi lesă; cei agresivi vor purta obligatoriu botniţă, deasemeni proprietarr acestora vor avea săculeţ şi măturică;

                    Deţinătorii de animale care folosesc păşunea publică vor însoţi , atât la ducere cât şi la întoarcere , animalele, către punctul de formare al cirezii, acesta fiind lângă Casa de apă(str.Viilor colţ cu Str.Tabiei) luând totodată măsuri pentru evitarea murdăririi străzilor , distrugerea pomilor, spaţiilor verzi

n)      este obligat să respecte liniştea şi ordinea publică, să nu producă scandaluri în locurile publice, să nu folosească injurii sau expresii vulgare ; pentru starea de ebrietate a consumatorului se face răspunzător proprietarul localului;

o)      este interzisă răscolirea gunoiului în containere şi coşuleţe stradale sau să se dea foc gunoiului din containere;

p)      să nu distrugă, deterioreze, degradeze, profaneze monumentele, statuile, zona arheologică din oraş;

q)      în cazul în care execută o lucrare pe domeniul public, de racord sau reparaţii la reţelele tehnico-edilitate este obligat să execute lucrarea dupăobţinerea autorizaţiei de construcţie eliberată de primărie şi la terminarea acesteia se va aduce domeniul public la starea iniţială în termen de 48 ore, exceptând cazurile de forţă majoră ;

r)       să aibe în permanenţă grija copiilor, astfel ca aceştia să nu distrugă florile, pomii, gardul viu, alte utilităţi publice, mobilierul urban; să nu se joace pe spaţiile verzi;

s)      au obligaţia să întreţină în mod corespunzător şi aă nu distrugă mormintele, locurile de veci, monumentele istorice, funerare şi de arhitectură din oraş;

t)       să nu distrugă sau să sustragă în vederea comercializării capacele de la căminele de vizitare alee conductelor tehnico-edilitare;

u)      să nu dirijeze în mod intenţionat apele reziduale din curţi spre domeniul public; este interzis spălarea covoarelor pe domeniul public;

v)      este interzisă sacrificarea animalelor pe străzi, în pieţe sau în orice ale locuri neamenajate;

w)    în cadrul asociaţiilor de proprietari, sau de locatari, reprezentate prin preşedinte şi administratori, pentru respectarea acestui regulament, au următoarele obligaţii:

-          să asigure desfundarea , desinsecţia subsolurilor; să asigure repararea defecţiunilor la instalaţiile de apă, încălzire, coloane de apă; salubrizarea trotuarelor, spaţiilor verzi dintre blocuri, curăţirea zăpezii pe aleele de acces, întrţinerea spaţiilor;

-          locuitorii de la bloc au următoarele obligaţii: să scuture covoarele în locuri special amenajate, încadrându-se în timpul în care să nu tulbure liniştea celorlalţi locatari, în programul stabilit de către fiecare administrator, care va fi afişat şi comunicat primăriei; să nu construiască în spaţiile dintre blocuri sau pe lângă blocuri construcţii provizorii(garaje,magazii) fără autorizaţie; să întreţină în mod corespunzător balcoanele sau faţadele de la apartamente;

-          este interzisă depozitarea lemnelor de foc în spaţiile dintre blocuri, mai mult de 15 zile de la aducerea lor;

 

        Cap.IV. SANCŢIUNI

 

Art.7 Nerespectarea obligaţiilor de la art.5 se sancţionează astfel:

-pentru prima abatere – avertisment şi somaţie de îndeplinire a cerinţelor prezentului Regulament în maximum 24 de ore de la constatarea abaterii;

-pentru abateri repetate:pentru obligaţiile prevăzute la lit. a,c,e,j,n cu amendă de la 250.000 la 1.000.000 lei; pentru obligaţiileprevăzute la lit.b,d,f,g,i,l,m cu amendă de la 1.000.000 la 3.000.000 lei;pentru obligaţiile prevăzute le lit.k cu amendă de la 5.000.000 la 25.000.000 lei

Art.8 Nerespectare obligaţiilor la art.6 se sancţionează astfel:

-          pentru prima abatere- avertisment şi somaţie de îndeplinire a cerinţelor prezentului Regulament în maximum 24 de ore de la constatarea abaterii;

-          pentru abateri repetate :pentru obligaţiile pevăzute la art,a,b,c,d,o,s,şi u cu amendă de la 250.000 la 1.000.000 lei;pentru obligaţiile prevăzute lalit.e,f,g,i,j,k,n,p,r,s,t,v,w, cu amendă de la 1.000.000 la 3.000.000 lei;pentru obligaţiile prevăzute le lit.l şi m cu amendă de la 1.000.000 la 3.000.000 lei

-          în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii, se va putea plăti la casieria primăriei jumătate din minimul amenzii aplicate. În cazul în care abaterea vafi săvârşită de un copil, sancţiunea vafi aplicată părinţilor

-          evidenţa abaterilor va fi ţinută în calculator şi va fi difuzată prin reţeaua TV-cablu

Art. 9 Pentru nerespectarea obligaţiilor care duc la crearea de prejudicii materiale, contravenienţii vor suporta şi plata contravalorii bunului (bunurilor) distruse, deteriorate, degradate.

Art. 10 Contravenienţii persoane fizice pot opta pentru plata amenzii în echivalent cu activitate în folosul comunităţi.

            Ziua de activitate în acest caz nu poate depăşii 8 ore şi se realizează în condiţiile respectării normelor de siguranţă, igienă şi protecţia muncii.

            Valoarea echivalentă a zilei de activitate în folosul comunităţii este de 125.000 lei.

Art. 11 Primarul oraşului va stabili programul de activitate ce se poate desfăşura în condiţiile opţiunii plăţii în echivalent cu munca în folosul comunităţii.

Art. 12 Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 13 Consiliul local al oraşului Hârşova va stabili obiectivele ce vizează buna gospodărire, întreţinere, curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului şi care vor fi realizate integral sau parţial prin contribuţia directă a cetăţenilor, supunându-le aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii.

Art. 14 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, HCL nr. 79/26.08.2004, se abrogă.

Art.15 Abaterile de la prevederile prezentului Regulament se constată de primar sau împuterniciţii acestuia, poliţie, jandarmi şi poliţie comunitară(în funcţie de fapta săvârşită);

            Refuzul de a prezenta documentele solicitate de organul constatator sau ameninţarea acestuia constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită încât să întrunească elementele constitutive ale unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 la 10.000.000 lei

Art.16 Prezentul Regulament intră în vigoare la 30 zile de la data difuzării către ceăţeni

Art.17 Regulamentul de Ordine Publică al oraşului Hârşova vafi reactualizat prin consultarea cetăţenilor

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - PULS MEDIA COM |