Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al aparatului propriu de specialitate

 

       CAPITOLUL I. – Dispoziţii generale

 

  Art.1  Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al oraşului Hārşova – Primăria oraşului Hārşova – funcţionează īn temeiul dispoziţiilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, īn organizarea acestuia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţă.

        Primarul conduce serviciile publice locale ale oraşului, īn condiţiile prevăzute de art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, Īn exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii după aducerea la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

        Primarul deleagă viceprimarului exercitarea unora dintre atribuţiile sale, cu respectarea prevederilor art.70 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

        Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde 1 Direcţie, 1 serviciu condus de Arhitectul -şef, birouri şi compartimente, precum şi 1 serviciu public fără personalitate juridică.

        Direcţia este coordonată de către Directorul executiv şi nu poate avea mai puţin de 15 posturi de execuţie.

        Directorul se subordonează conducerii primăriei, potrivit liniilor ierarhice stabilite īn organigramă. Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de autoritatea administraţiei publice īn sarcini de lucru şi va urmări ca acestea să fie īndeplinite īntr-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

 

       CAPITOLUL II – Atribuţiile personalului cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef

 

  Art.2 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect –Şef din aparatul prorpiu coordonează structura organizatorică a Direcţiei , respectiv serviciului, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice, sub conducerea primarului, conform prevederilor prezentului Regulament.

  Art.3 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef are obligaţia să īntocmească rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărāri ale Consiliului Local al oraşului Hārşova, să ducă la īndeplinire hotărārile adoptate de acesta, īn limitele de competenţă. Proiectele de hotărāri ale Consiliului Local iniţiate, vor fi prezentate Secretarului oraşului pentru formularea avizului de legalitate, īnsoţite de docimentaţia aferentă.

  Art.4 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect –Şef va asigura īntocmirea proiectelor dispoziţiilor Primarului oraşului şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitānd avizul de legalitate al Secretarului oraşului.

  Art.5 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor, birourilor şi compartimentelor din subordine, stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente, subobiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune.

  Art.6 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef are atribuţia de a organiza datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora īn cadrul structurilor conduse şi īn afara lor.

  Art.7 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef face propuneri şi şi participă la concursurile sau examenele organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.

  Art.8 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef are obligaţia de a stabili, sau, după caz, de a actualiza, īn termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, atribuţii exprese īn fişele postului pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

  Actualizarea fişelor postului precum şi īntocmirea lor īn cazul persoanelor nou – angajate este obligatorie ori de cāte ori este nevoie.

  Personalul din subordine va fi permanent evaluat īn scopul perfecţionării activităţii profesionale, luānd măsuri operative sau făcānd propuneri conducerii, conform competenţelor.

  Se va asigura şi urmări cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă īn administraţia publică locală.

  Art.9 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef fundamentează, ca specialişti īn domeniul respectiv, cererile de oferte şi ofertele primite de Primăria oraşului, pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii, īn vederea realizării selecţiei optime a ofertei de către comisia constituită īn acest scop.

  Art.10 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef semnează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele comerciale.

  Art.11 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect  - Şef vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi/sau servicii specifice domeniului de activitate.

  Art.12 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef  urmăreşte īndeplinirea tuturor sarcinilor şi atribuţiilor specifice domeniului de activitate, luānd măsuri pentru īmbunătăţirea, modernizarea şi perfecţionarea īntregii activităţi.

  Art.13 personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect – Şef are obligaţia să īndeplinească orice alte sarcini, īn termen legal şi potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de conducerea instituţiei.

  Art.14 personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect  -Şef răspunde disciplinar, contravenţional, penal şi/sau material, după caz, pentru neīndeplinirea prerogativelor funcţiei, pentru orice abateri de la etica şi deontologia profesională.

 

       CAPITOLUL III – Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate

 

  Art.15 Primarul coordonează direct sau prin intermediul viceprimarului, potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică:

 

 DIRECŢIA ECONOMIC – ADMINISTRATIV – Director Executiv

-       Birou Taxe şi Impozite

-       Compartiment Financiar – Contabil

-       Compartiment Administrativ

-       Compartiment Resurse Umane

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU – Arhitect – Şef

COMPARTIMENT  AUDIT INTERN

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, EVIDENŢA INFORMATIZATĂ A PERSOANEI

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

COMPARTIMENT PROGRAME ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

COMPARTIMENT CENTRU DE INFORMARE CETĂŢENI ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

SERVICUL PUBLIC „CONFORT URBAN”

 

        Viceprimarul coordonează, īndrumă şi controlează structurile desemnate potrivit delegării de competenţe prin Dispoziţia Primarului oraşului Hārşova, īn conformitate cu prevederile art.70 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

 

        Secretarul oraşului coordonează, īndrumă şi controlează, potrivit prevederilor art.85 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, structurile prevăzute de lege.

 

       CAPITOLUL IV Atribuţiile structurilor aparatului propriu de specialitate

  Directorul Executiv coordonează structura Direcţia Economic – Administrrativ.

  Art.16 Atribuţiile Direcţiei Economic – Administrativ sunt următoarele:

- īntocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărāri ale consiliului local şi a proiectelor de dispoziţii ale primarului, īn domeniul său de activitate;

- colectarea impozitelor şi taxelor locale;

- colaborează cu celelalte compartimente pentru īntocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărāri ale consiliului local şi a proiectelor de dispoziţii ale primarului, īn domeniul său de activitate;

- stabileşte necesarul de cheltuieli materiale, de personal şi de capital pentru īntocmirea proiectului de buget annual şi a rectificărilor acestuia, pentru activitatea din subordinea directă a ordonatorului principal de credite;

    - acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;

- semnează şi urmăreşte angajarea patrimonială īn baza aprobării conducerii instituţiei ( contracte);

- organizarea inventarierii anuale a patrimoniului primăriei;

- controlează activitatea Pieţei Agroalimentare locale;

- īntocmirea şi īnregistrarea tuturor notelor contabile ( banca, casa lei şi īn devize, diverse, de salarii);

- introducerea notelor contabile, īntocmirea balanţei de verificare;

    - verificarea şi analiza lunară a balanţei de verificare, atāt cea sintetică, cāt şi soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori;

- furnizarea datelor necesare pentru īntocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cāt şi a altor raportări statistice;

- īnregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar īn registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

    - īnregistrarea operaţiunii contabile īn fişe de cont;

    - operarea īn calculator a tuturor īnregistrărilor contabile efectuate;

    - urmărirea şi verificarea viramentelor bancare ( lei şi devize);

    - urmărirea şi verificarea registrului de casă ( lei şi devize);

    - īnregistrarea valorică şi cantitativă īn contabilitate a materialelor şi obiectelor de inventar achiziţionate pentru primărie;

    - īntocmirea transferurilor şi consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, benzina şi motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

    - verificarea lunară a soldurilor, conturilor de salarii din balanţa de verificare;

    - verificarea conturilor şi īnchiderea acestora la finele anului;

    - exercitarea controlului financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale īntocmite de serviciul de specialitate;

    - īntocmirea statelor de plată curente pentru ajutoarele sociale şi ajutoarele de urgenţă

    - evidenţierea restanţelor privind ajutoarele sociale, indemnizaţiile de naştere şi a ajutoarelor de urgenţă prin intocmirea fişelor şi efectuarea ştatelor de plată pentru acestea;

    - īntocmirea ştatelor de plată lunare pentru salariaţii primăriei, consilierilor locali, atāt pentru avans cāt şi pentru lichidarea drepturilor salariale;

    - calcularea certificatelor medicale şi efectuarea plăţii acestora lunar;

    - calcularea concediilor de odihnă acordate īn avans şi efectuarea plăţii acestora;

    - urmărirea şi verificarea garanţiilor gestionare, materiale, īntocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de cāte ori este necesar;

    - eliberarea de adeverinţe solicitate de salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi;

    - īntocmirea şi transmiterea lunară a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

    - īntocmirea şi transmiterea lunară a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

    - completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor aangajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

    - introducerea nominală a sumelor pentru stabilirea premiilor lunare şi calcularea fondului total de premiere;

    - efectuarea plăţii premiilor  lunare cāt şi primelor individuale;

    - introducerea nominală a sumelor pentru stabilirea premiului annual;

    - efectuarea plăţii premiului anual;

    - ridicarea şi depunerea de numerar de la Trezorerie;

    - ridicarea şi depunerea documentelor pentru decontarea bancară;

    - efectuarea tuturor plăţilor şi īncasarea sumelor ce se derulează prin casieria primăriei;

    - īntocmirea şi predarea zilnică la serviciul contabilitate a registrului de casă;

    - īntocmirea proietelor de buget pentru instituţiile de īnvăţămānt preuniversitar de stat

    - urmărirea plăţilor pentru a nu fi depăşite prevederile bugetare alocate;

    - verificarea lunară a balanţei, a conturilor de cheltuieli materiale personale ale primăriei, ajutoarelor sociale, ajutoarelor de urgenţă, a fondurilor cu destinaţie specială;

    - īntocmirea execuţiei bugetare centralizate şi raportarea lunară, trimestrială şi anuală a consiliului local;

    - īntocmeşte listele cu propunerile obiectivelor de investiţii;

    - promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii īn consiliul local;

    - urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii;

    - asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, īn condiţiile stipulate de lege;

    - īntocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite pentru finanţarea obiectivelor de investiţii;

    - asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;

    - organizează conform legislaţiei īn vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică īndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

    - urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

    - pregăteşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare consiliului local a organigramei aparatului propriu;

    - pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu, precum şi a structurii organizatorice;

    - pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propiu;

    - ţine evidenţa fişelor postului pentru aparatul propriu şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din R.O.F.;

    - răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare;

    - īntocmeşte documentaţia pentru plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru şi urmăreşte īncadrarea īn plafonul prevăzut de lege;

    - īntocmeşte raporturi statistice privind activtatea de personal din aparatul propriu;

    - īntocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi R.O.F., ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea consiliului local ori de cāte ori este nevoie;

    - răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru aparatul propriu;

    - urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

    - stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale;

    - răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului;

    - efectuează lucrile legate de īncadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau īncetarea contractului de muncă a personalului;

    - īntocmeşte dispoziţii de nagajare, promovare şi definitivare īn funcţii, de sancţionare şi īncetare a contractului de muncă;

    - ţine evidenţa concediilor de odihnă, a celor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

    - īntocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu personalului;

    - ţine gestiunea cărţilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi operează īn acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări īn funcţii şi īn grade profesionale, salarii de merit, etc;

    - răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei pe linia organizării şi salarizării personalului din aparatul propriu şi serviciilor publice locale;

    - īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul local sau conducerea primăriei.

 

 Art.17Serviciul Urbanism şi Amenajare Teritoriu, īn subordinea Arhitectului – Şef, prin structurile din subordine, īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:

 

    - analizează documentaţiile pentru certificatele de urbanism şi autorizaţii de construcţie;

    - īntocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărāri ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului īn domeniul său de activitate;

    - analizează, verifică, īntocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru certificate de urbanism, lucrări de construire şi demolare pentru construcţii şi amenajări urbanistice īn cadrul localităţii; autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimenti interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul localităţii; autorizaţii pentru desfiinţare construcţii existente; certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru utilităţi, conform competenţelor legale;

    - invitaţii īn vederea completării documentaţiilor şi retururi;

    - eliberează şi īntocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale īn care se īncadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza localităţii;

    - īntocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de primărie;

    - colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul avizării – aprobării acestora;

    - īntocmeşte şi īnaintează proiectele de hotărāri consiliului local īn vederea aprobării documentaţiilor de urbanism;

    - susţine īn comisiile consiliului local proiectele de hotărāre īnaintate spre avizare acestora;

    - consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism;

atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza evidenţelor existente precum şi prin verificări pentru nevoi interne;

    - pregăteşte lucrările comisiei pentru aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar;

    - efectuează conform abilitărilor primite, controalele pe teritoriul localităţii, pentru verificarea respectării de către persoanele fizice şi juridice, a normelor īn domeniul construcţiilor şi activităţilor economice, ordine şi linişte publică;

    - constată şi sancţionează conform legii contravenţiile īn domeniul construcţiilor şi activităţilor economice, a ordinei şi liniştii publice;

    - urmărirea disciplinei īn domeniul autorizării executării lucrărilor īn construcţii;

    - constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile īn domeniul construcţiilor;

    - urmăreşte şi controlează executarea construcţiilor autorizate şi īncadrarea acestora īn prevederile autorizaţiei de construire;

    - efectuează operaţiunea de regularizare de taxă – autorizaţie de construcţie;

    - desemnează salariaţi care să participe la recepţia finală a lucrărilor de construcţie;

    - instrumentează dosarele privind eliberarea, modificarea, completarea, anularea autorizaţiilor pentru asociaţii familiale şi pentru persoane fizice care      desfăşoară activităţi economice īn mod independent conform Legii nr.507/2002;

    - instrumentează dosarele privind eliberarea, prelungirea, modificarea, completarea anularea Acordului pentru desfăşurarea activităţilor economice şi/sau prestări servicii pentru unităţile comerciale, indiferent de locul şi de tipul construcţiilor īn care se desfăşoară activitatea, indiferent de durata activităţii respective şi indiferent de forma de proprietate;

    - avizează şi propune consiliului local ocuparea domeniului public cu construcţii cu destinaţie economică;

    - īntocmeşte caietele de sarcini pentru concesionări, īnchirieri prin licitaţie publică şi achiziţii de servicii şi/sau lucrări, specifice domeniului de activitate;

    - monitorizează reţeaua stradală a localităţii şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor īn baza de date aferentă;

    - īntocmeşte centralizatoarele cu datele clădirilor de locuit multietajate care necesită consolidări;

    - elaborează documentaţiile necesare atribuirii contractelor de servicii şi lucrări pentru obiectivele de investiţii tehnico – edilitare din localitate;

    - colaborează cu deţinătorii de retele urbane de servicii pentru coordonarea activităţii de īntreţinere/ reparaţii şi investiţii a acestora;

    - fundamentează şi elaborează strategii şi reglementări locale privind protecţia mediului şi ecologie urbană;

    - urmărirea respectării modului de utilizare a terenurilor īn conformitate cu legislaţia de mediu;

    - ţine evidenţa fondului locativ proprietate de stat, īn limitele de competenţă stabilite prin legislaţia şi actele de autoritate ale localităţii;

    - īntocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi repartizare a locuinţelor, garajelor şi dependinţelor;

    - verifică şi atestă configuraţia şi condiţiile de locuit ale spaţiilor propuse spre repartizare;

    - face propuneri pentru īnchirieri, extinderi, legalizări, etc.

    - evidenţa, gestiunea şi conservarea arhivei unităţii;

    - identificarea şi efectuarea copiilor īn vederea legalizării de către Secretarul oraşului de pe orice act din arhivă, cu excepţia celor cu caracter secret, asigurānd taxarea conform legislaţiei īn vigoare;

    - īndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii stabilite de consiliul local sau conducerea primăriei.

 

Art.18 Comparimentul Audit Intern īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:          

    - exercită control asupra tuturor activităţilor desfăşurate de primărie, inclusiv asupra activitătii instituţiilor subordonate şi asupra utilizării de către terţi, indiferent de natura juridică a acestora, a fondurilor publice gestionate de aceştia, īn baza unei finanţări realizate de către primărie sau de către o instituţie subordonată acesteia.

    - certificarea anuală a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară a primăriei şi consiliului local;

-        - examinarea legalitătii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificānd erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, şi, pe această bază, propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi;

    - examinarea sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;

    - examinarea regularităţii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al īndeplinirii deciziilor;

    - evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi execuţie din cadrul instituţiei utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru īndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor obţinute;

    - identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme;

    - va efectua inspecţii de audit public intern ori de cāte ori apar riscuri interne de natură economică şi financiară, structural sau funcţional şi de sistem, luāndu-se măsuri pentru acoperirea lor ;

    - va īndeplini orice alte sarcini trasate de organele superioare sau şeful ierarhic superior (primarul oraşului).

 

Art.19 Compartimentul Stare Civilă Evidenţa Informatizată a Persoanei īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:

 

- coordonează īntreaga activitate de stare civilă la nivelul localităţii, īn strānsă legătură cu instituţiile specializate;

- īntocmeşte actele de stre civilă şi duplicate;

- transcrie acte de stare civilă emise de misiunile diplomatice;

- completează şi expediază către autorităţile competente extrase după actele de stare civilă;

- efectuează menţiuni pe marginea actelor de stare civilă;

- comunică nasterile şi decesele la poliţie;

- comunică menţiuni la alte primării;

- īntocmeşte şi expediază dosare schimbare nume pe cale administrativă;

- registre de stare civilă nr.1 şi 2;

- īntocmeşte livrete de familie;

- īnregistrează adopţiile ca urmare a hotărārilor judecătoreşti de inregistrare;

- īnscrie sentinţele care se depun pentru a se opera īn actele de stare civilă;

- primeşte, verifică şi pregăteste documentele necesare īncheierii căsătoriei;

- colaborează cu celelalte instituţii publice īn probleme specifice;

 

Art.20 Compartimentul Protecţie Civilă īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:

- organizarea și desfășurarea acțiunilor din cadrul orașului potrivit legilor, actelor normative, ordinilor și dispozițiilor īn vigoare; coordonarea și īndrumarea aplicării măsurilor de protecție civilă pe īntreg teritoriul orașului, capacitatea operativă a Comisiei de protecție civilă, pregătirea de mobilizare, ordinea și disciplina acesteia; pregătirea de protecție civilă a Comisiei, formațiunilor și personalului din Primărie (sau care aparțin Primăriei) precum și a instituțiilor publice și agenților economici din teritoriu;

            - realizarea măsurilor de protecție civilă a populației, salariaților și bunurilor materiale de orice natură, īmpotriva efectelor armelor de nimicire īn masă, obișnuite și mijloacelor incendiare, precum și īn situația producerii dezastrelor;

            - īnștiințarea și alarmarea la timp a populației și salariaților de pe teritoriul orașului;

            - organizarea și executarea cercetării;

            - pregătirea și funcționarea punctelor de comandă (locurilor de adunare);

            - organizarea și menținerea legăturilor și funcționării mijloacelor de transmisiuni și alarmare;

            - pregătirea pentru protecția civilă a șefilor protecției civile de la organele subordonate, a Comisiilor de protecție civilă, formațiunilor și salariaților, precum și intervenția oportună īn cazul atacurilor din aer (de pe mare) la dezastre;

            Propune și supune aprobării primarului următoarele documente:

            - structura organizatorică de protecție civilă;      

            - necesarul de fonduri pentru realizarea lucrărilor de investiții, dotării punctelor de comandă și adăposturilor, īnzestrării cu tehnică și materiale a formațiunilor de protecție civilă, precum și realizării celorlalte măsuri de protecție civilă;

            - planurile de pregătire a formațiilor de protecție civilă;

            - măsuri pentru buna funcționare a sistemului de īnștiințare – alarmare, īntreținerea fondului de adăpostire și materialelor de protecție civilă;

            - măsuri pentru prevenirea și īnlăturarea calamităților și catastrofelor cāt și a atacurilor din aer;

            - măsuri de interzicere a unor activități īn instituțiile publice și agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care pot provoca pericole pentru viața și sănătatea oamenilor;

            - planurile convocărilor de pregătire, exerciții, aplicații și alte acțiuni pe linie de protecție civilă;

            - aprobă structurile organizatorice și planurile de pregătire la instituțiile publice, agenții economici, indiferent de forma de proprietate.

            Īntocmește și actualizează planul de protecție civilă, planul de intervenție la calamități, catastrofe, accidente nucleare, chimice;       

          - Participă la īntocmirea planurilor de protecție civilă īmpotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice;

              - Controlează și īndrumă activitatea de protecție civilă la organele subordonate precum și la formațiile de protecție civilă proprii;

              - Organizează cooperarea cu:

              -  grupele de cruce roșie și sprijină pregătirea acestora;

          -  īntre agenții economici și instituțiile publice;

              -  īntre acestea și forțele M. Ap. N. și Ministerului de Interne (pompieri, poliție, jandarmi, grăniceri etc.) precum și cele independente (gardieni publici).

              -  cu comandantul comenduirii de garnizoană (pentru informarea la zi asupra evenimentelor de protecție civilă, sprijin și cooperare).

              -  reprezintă instituția īn relația cu mass – media, fiind singura persoană abilitată să dea relații pe linie de Protecție Civilă pentru oraș;

              -  ține evidența spațiilor de adăpostire, urmărește realizarea adăposturilor de protecție civilă de la agenții economici de stat și privat, conform Legii nr. 106/1996;

              -  asigură īnsușirea de către populație și salariați a modului de acțiune la descoperirea munițiilor rămase neexplodate;

              -  ține evidența necesarului și existentului de mijloace de protecție civilă;

            Atribuțiile īn detaliu prevăzute īn Regulamente și Instrucțiuni se completează cu ordine și dispoziții elaborate de Comandamentul Protecției Civile București.

               - Īntocmește documentele și răspunde de activitatea de protecție a muncii īn cadrul Primăriei;

               - Răspunde de activitatea de mobilizarea economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare, īntocmind documentele pe această linie;

               - Īntocmește documentele și coordonează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor īn cadrul Primăriei;

               - Coordonează, īndrumă și controlează activitatea gardienilor publici care deservesc Primăria;

               - Coordonează, īndrumă și controlează activitatea paznicilor și īngrijitorului de curățenie din cadrul primăriei.

               - Urmărește activitatea operatorilor de utilități publice( R.A.J.A., Renel etc.), și informează asupra situațiilor existente și propune măsuri de īnbunătățire a activității acestora.

 

Art.21 Compartimentul Programe şi Strategii de Dezvoltare īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:                                          

- īntocmeşte documentaţiile necesare accesării programelor de dezvoltare locală, economică, socială, culturală

- face propuneri pentru adoptarea unor strategii de dezvoltare locală, sub toate aspectele;

- colaborează cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;

- urmăreşte actualizarea site- ului orasului

- īndeplineşte orice alte sarcini sau atribuţii stabilite de consiliul local sau conducerea primăriei;

 

Art.22 Compartimentul Centru de Informare Cetăţeni şi Relaţii cu Publicul īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii:

asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;

-       creerea unei baze de date care să răspundă cerinţelor şi problematicii ridicate de cetăţeni;

-       primeşte, īnregistrează, predă pe compartimente şi urmăreşte scăderea corespondenţei consiliului local şi primăriei;

- răspunde de păstrarea documentelor privind registratura şi ştampila de intrare – ieşire ;

-       īnregistrează şi urmăreşte rezolvarea īn termen a sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor ;

-       asigurarea unei legături permanente cu toate compartimentele instituţiei pentru a īnţelege atribuţiile şi responsabilităţile acestora, dar şi problemele cu care se confruntă ;

-       īncheie protocoale de colaborare cu diferite instituţii publice cu privire la realizarea permanentă a schimbului de informaţii de interes cetăţenesc ;

-       cunoaşterea şi actualizarea permanentă a legislaţiei şi reglementărilor interne ;

-       īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul local sau conducerea primăriei.

 

Art.23 COMPARTIMENTUL JURIDIC īndeplineşte, īn principal, următoarele atribuţii :

-       reprezintă instituţia īn raporturile cu justiţia ;

-       instrumentează cauzele īn care autoritatea locală este parte ;

-       răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice īn legătură cu litigiile īn care instituţia este parte ;

-       ţine evidenţa actelor normative publicate īn Monitorul Oficial şi informează compartimentele despre apariţia şi aplicarea acestora ;

-       īntocmeşte şi fundamentează proietele de hotărāri ale consiliului local īn domeniul său de activitate ;

-       asigură colaborarea, īndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari.

-       īndeplineşte orice alte sarcini sau atribuţii stabilite de consiliul local sau conducerea primăriei.

 

CAPITOLUL VRelaţiile funcţionale īntre compartimentele aparatului propriu

 

Art.24 Compartimentele aparatului propriu sunt obligate să colaboreze īn vederea īntocmirii īn termen legal a lucrărilor al căror obiect implică cooperarea de competenţe, īn conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VI – Atribuţii comune tuturor compartimentelor. Dispoziţii finale

 

Art.25 Toate compartimentele vor studia, analiza li propune măsuri pentru eficientizarea activităţii

  Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luānd măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

 

Art.26 Neīndeplinirea integrală şi la termen a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării.

 

Art.27 Prezentul R.O.F. va putea fi modificat şi/sau completat prin hotărāre a consiliului local.

 

Art.28 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului propriu de specialitate a fost aprobat prin Hotărārea Consiliului local al oraşului Hārşova nr.___din _______şi intră īn vigoare la data adoptării sale.

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |