Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR 

DE PE RAZA ORAŞULUI HÂRŞOVA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

     Art.1. Cimitirele din oraşul Hârşova sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.

     Art.2. Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face potrivit legii prin hotărâri ale Consiliului Local Hârşova, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, legal aprobate.

     Art.3. Activitatea  de întreţinere a cimitirelor şi efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curăţat rigole prin răzuire, combatere polei, colectare şi transport deşeuri, evacuare deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi ) se realizează de Direcţia Confort Urban.

     Art.4. Serviciile de înhumare şi reînhumare se vor presta de către Direcţia Confort Urban cu respectarea normelor sanitare antiepidemice şi în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local al Oraşului Hârşova.

     Art.5. Cimitirele oraşului Hârşova vor fi administrate prin serviciul specializat din Primărie, sau prin delegare de gestiune, dupa caz.

     Delegarea de gestiune se aprobă prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului.

 

CAPITOLUL II

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

 

     Art.6. Locurile de înhumare din cimitirele aflate în oraşul Hârşova, vor putea fi atribuite în concesiune, fără licitaţie, cetăţenilor oraşului Hârşova, pe baza taxelor (redevenţei) stabilite de către Consiliul Local al oraşului Hârşova  şi în următoarele condiţii: în caz de deces, la cerere, în vederea executării de lucrări funerare definitive ( cripte, cavouri, capele ) în baza Legii nr 44/1994; Decretul – Lege nr. 118/1990; Legea nr.341/2004 respectând alineatele precedente (deces sau executare de lucrări ).

     Art.7. Concesiunile se compun din: locurile de înhumare precum şi spaţiile laterale dintre ele, exclusiv aleile de acces, care vor avea dimensiunile stabilite de către Directia Confort Urban, în funcţie de situaţiile concrete din teren. Locurile de înhumare în cimitirele noi şi spaţiile dintre ele, vor avea dimensiunile din documentaţiile de execuţie aprobate de către Primăria oraşului Hârşova prin serviciile abilitate.

     Art.8. Locurile de înhumare vor putea fi atribuite în concesiune unei persoane în timpul vieţii acesteia şi/sau dupa decesul acesteia, rudelor sale pe o durată de 8 ani ( pentru înhumări în pământ ), sau pentru 25 ani, dacă se execută lucrare funerară definitivă (cripte, cavouri, capele ).

Cererea de concesionare va fi aprobată de primar.Trecerea de la o durata la alta se poate face la cerere cu achitarea noului tarif calculat prin diferenţa pentru  perioada rămasă, trecere ce trebuie să respecte condiţiile aliniatului precedent (privind construcţiile ).

La sfârşitul perioadei, concesiunea poate fi prelungită astfel:

- in cazul locurilor de înhumare (morminte simple ) atribuite pe o durată de 8 ani (7+1) termenul de concesiune poate fi prelungit de  până la 5 ori, cu plata taxelor de concesiune, după aceste prelungiri locul revine gratuit concesionarului.

- în cazul locurilor de înhumare (cripte, cavouri, capele ) atribuite pe o durata de 25 de ani, termenul de concesiune poate fi prelungit o singură dată , fără a se depăşi 49 de ani,cu plata taxelor de concesiune, după această prelungire locul revine gratuit titularului.

     Art.9 . Redevenţa pentru locurile de înhumare se percepe de la beneficiarii concesiunii stabilită prin HCL anuala privind impozitele şi taxele locale.Încasarea redevenţei se face annual, prin grija Direcţiei Confort Urban din cadrul Primăriei Hârşova, în baza contractului de concesiune.

 În caz de neplată a redevenţei pentru locurile de înhumare atribuite pe o perioadă de 25 de ani, sancţiunea va fi rechiziţionarea locului de înhumare ( criptă, cavou, capelă

     Art.10. Locurile de înhumare se pot solicita de orice cetăţean în timpul vieţii în vederea executării de lucrari funerare, de rudele celui decedat ( ascendenţi, descendenţi, soţ supravieţuitor, etc ). În cazul solicitării locului de înhumare de altă persoană ce nu este rudă cu decedatul, actul se va emite pe numele acesteia.

     Mai pot fi solicitate locuri de organizaţiile nonguvernamentale ce se ocupă de ocrotirea copiilor, persoanelor  handicapate sau defavorizate, de cămine de pensionari.

     Atribuirea locurilor de înhumare pe una din duratele menţionate mai sus se face în baza următoarelor criterii:  

-neposedarea de către petent a altui loc de veci în cimitirele din oraşul Hârşova, sens în care va prezenta declaraţie  pe proprie răspundere;

-în cazul în care petentul este moştenitor, va prezenta certificatul de moştenitor.

     La decesul unei persoane locul de înhumare se atribuie pe o perioadă  de 8 ani cu posibilitatea modificării acestei durate, la cerere şi dacă îndeplineşte condiţiile de prelungire. Dacă persoana decedată nu are rude până la gradul IV inclusiv, atribuirea se poate face unei rude de alt grad dacă se  doreşte întreţinerea lui. În cazul în care nu are nici un fel de rudă sau dacă acestea nu vor sau se află în imposibilitatea să solicite loc de înhumare, atribuirea se poate face către o altă persoană care se îngrijeşte de înhumare şi va plăti taxele stabilite prin prezentul Regulament.

     În cazul în care atribuirea este cerută de mai multe rude ale celui decedat, Primăria oraşului Hârşova atribuie locul de înhumare în baza cererii prezentată de ruda cea mai apropiata în grad.Ultima înhumare pe locurile atribuite pe durata de 25 de ani se va putea face cu cel puţin 8 ani inainte de expirarea acestei durate, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat prelungirea dreptului de concesiune.

     Termenul de concesiune poate fi prelungit de către titularii dreptului de concesiune sau de către moştenitorii acestora în baza unei cereri şi după plata redevenţei stabilită de către Consiliul Local al oraşului Hârşova pentru perioada respectivă, îndeplinind condiţiile de prelungire.

     În cazul reconcesionării şi dacă există morţi înhumaţi în acel loc de înhumare, noul titular poate să accepte reconcesionarea. Osemintele vor fi deshumate pe baza declaraţiei celui ce a cedat locul şi li se atribuie loc în pământ în cimitirul în care s-a facut deshumarea sau în alt cimitir, taxele fiind plătite de către noul titular.

     Art.11. Pentru asigurarea unei circulaţii fluente în cimitir şi a unui aspect civilizat se vor desfiinţa împrejurimile metalice acolo unde acest lucru se impune.Administratorii cimitirului vor stabili împrejmuirile ce trebuiesc desfiinţate, în cimitirele noi nu se vor accepta astfel de împrejmuiri.

     Art.12. Titularii dreptului de reconcesionare vor suporta în afara taxelor stabilite pentru atribuirea în folosinţă şi contravaloarea criptelor, acolo unde există, plata lădiţei pentru oseminte ( acolo unde este cazul ) şi fotografiile locului înainte de reconcesionare.

     Art.13. Unei persoane i se va putea atribui în concesiune numai un singur loc de înhumare dacă se construieşte cripta. În acest loc pot fi înhumaţi titularii dreptului de folosinţă, soţiile acestora, ascendenţii şi descendenţii lor, precum şi orice altă persoană, cu acordul titularului concesionării sau împuterniciţii acestora.

     Art.14. Primăria oraşului Hârşova va putea aproba atribuirea unui loc de înhumare pe o  perioadă de 25 de ani cu scutirea taxei de concesiune: veteranilor de război şi văduvelor de război, beneficiarilor Decretului-Lege 118/1990, eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, Legea 341/2004; deasemeni va putea aproba atribuirea unui loc de înhumare pe o perioadă de 8 ani cu scutirea taxei de concesiune speciale (persoane neidentificate, persoane fără susţinători legali ) imediat în caz de deces sau în situaţia prevăzută de art. 10 alin 2. Aceste gratuităţi se aprobă de primar.

      În acest sens administratorii cimitirelor vor stabili locurile speciale destinate gratuităţilor, evidenţiate în planul de cartografiere a cimitirului, prezentând trimestrial conducerii primăriei situaţia locurilor libere, a locurilor pentru care sunt îindeplinite condiţiile de prelungire a concesiunii precum şi situaţia contractelor de concesiune care au încetat, la termen, fără solicitarea prelungirii sau din motive imputabile concesionarului.  

     Art.15. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare nu poate face obiectul unei tranzacţii cu titlu oneros. Acest drept va putea fi transmis numai prin succesiune legală sau testamentară, în acest sens beneficiarii succesiunii fiind obligaţi să achite taxa de concesiune.

     Titularii dreptului de concesiune, în timpul vieţii, pot renunţa la acest drept dacă în locul respectiv nu este nimeni înhumat, locul de înhumare putand fi concesionat unei alte persoane potrivit prezentei reglementări

     Redevenţa, în cazul renunţării nu se restituie, renunţarea considerandu-se unilaterală.

     În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, iar suprafaţa pe care o moşteneşte fiecare este mai mică de 3, 00 mp, atunci pe actul de concesiune va fi trecut unul singur, prin înţelegere între moştenitori pe bază de declaraţii, ceilalţi figurând în certificatul de moştenitor cu aceleasi drepturi. Cel trecut în act va fi administratorul locului, el achitând taxa de întreţinere şi asigurând întreţinerea locului. Moştenitorii pot stabili ordinea administratorilor.

     Moştenitorii pot ceda între ei suprafeţele ce nu pot fi folosite individual.

     Art.16. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei de concesiune;

b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă unilateral la acest drept; renunţarea se face în baza declaraţiei pe propria răspundere, cu dată certă.

c) la împlinirea unui an de la data decesului titularului dreptului de   concesiune, în situaţia când acesta a fost înhumat în alt loc şi nu are moştenitori;

d) în caz de părăsire sau  menţinere în stare de neîngrijire a lucrărilor funerare pe o perioadă de cel mult 2 ani;

e) în cazul neachităriii taxei anuale de întreţinere a cimitirului sau a redevenţei, după primele şase luni ale anului următor;

f) în cazul în care lucrările funerare nu s-au executat în termen de 2 ani de la eliberarea avizului/autorizaţiei de construire, pentru contractele de concesiune cu o durata de 25 de ani.

     Au prioritate la reconcesionarea locurilor de înhumare care se încadrează la punctele c, d, e, în primul rând moştenitorii sau afinii celor înhumaţi în aceste locuri şi în al doilea rând persoanele care au întreţinut locurile de înhumare.

     Cesiunea dreptului de concesiune asupra unui loc de înhumare se poate efectua între vii, cu condiţia ca noul beneficiar al dreptului de concesiune să facă dovada că pe locul respectiv se află rude ale acestuia până la gradul IV inclusiv.

     Art.17. Dacă se ridică dreptul de concesiune conform art.”17” iar pe aceste locuri există înhumări care au mai mult de 8 ani - la propunerea Direcţiei Confort Urban, se va face deshumarea osemintelor, se vor pune într-o lădiţă pe care se vor inscripţiona datele de identificare ( numele decedatului - daca se cunoaşte, lotizarea locului de înhumare ), lădiţă care se va depune în pământ. Pentru locurile de veci unde există înhumări care nu au împlinit termenul legal necesar pentru deshumare, noii titulari ai locului de veci nu vor putea face deshumarea până la împlinirea termenului legal de 7 ani.

     Art.18. În cazul în care dreptul de concesiune al locurilor de înhumare a încetat potrivit art. 17 şi pe aceste locuri există lucrăari funerare, foştii titulari sunt obligaţi să aducă terenul concesionat la starea iniţială ( deshumarea osemintelor, eliberarea terenului de construcţii subterane ) în termen de 60 de zile de la data încetarii dreptului de concesiune. În caz contrar , lucrările vor intra în patrimoniul oraşului care, prin Direcţia Confort Urban, va proceda conform prevederilor prezentului Regulament.

     Art.19. Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămăşiţelor pământeşti, in condiţiile legii, acestea putând fi mutate într-un loc ocupat legal sau, în cazul când nu sunt exumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea administratorului cimitirului de către Direcţia Confort Urban

În acelaşi timp se aplică persoanelor vinovate amenda prevăzută în prezentul regulament.

Nu vor putea fi desfiinţate fără avizele organelor competente lucrările funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimoniul cultural naţional.

     Art.20. Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente , asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Resturile rezultate din curăţenie vor fi evacuate în locurile special amenajate în acest scop.

     Art.21. Pentru sistematizarea cimitirelor, executarea de alei şi alte lucrări de interes general , se pot stramuta aranjamentele în alte zone cu păstrarea suprafeţei din actele de concesionare la propunerea Direcţiei Confort Urban.

     Art.22. În cazuri bine justificate se pot efectua schimburi între locurile de înhumare în cimitire, cu aprobarea primarului.În aceste situaţii , solicitantul va achita eventualele diferenţe rezultate din taxele de concesiune.

 

 CAPITOLUL III

CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR FUNERARE

 

      Art.23. Lucrările de construcţii funerare subterane şi supraterane se execută cu respectarea planurilor/schiţelor trasate şi obţinerea Avizului /Autorizaţiei de construire eliberate de Primăria oraşului Hârşova.

Se pot executa următoarele lucrări:

a) la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durata de 8 ani se pot executa borduri şi semne de capătâi fără aviz;

b) la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durata de 25 de ani, se pot face lucrări subterane constând în cripte betonate cu 2-3 nivele cu semne de căpătâi – în baza avizului de construcţie eliberat de autoritatea locală.

c) la locurile de înhumare atribuite de natura celor prevăzute la litera “a” şi “b, cât şi alte lucrări cum ar fi: lespezi, lucrări de artă plastică ( în baza avizului de construire), obeliscuri, cavouri şi capele ( în baza avizului de construire ).

Împrejmuirile locului concesionat se pot realiza numai în baza avizului eliberat de autoritatea locală.

Suprafaţa de concesionare este de 2,95 m x 1,50m.

Depăşirea acestor suprafeţe prin executarea de lucrări sau amenajări duce la desfiinţarea acestora până la limita concesiunii şi aplicarea amenzii corespunzătoare prevăzută în prezentul regulament.     

 

CAPITOLUL IV

SANCŢIUNI

 

     Art.24. În cazul nerespectării prezentului Regulament se aplică sancţiuni  astfel:        

1. a) În cazul nerespectării lucrărilor fără autorizaţie , fără act de concesiune şi fără înhumare, se va aplica amenda prevăzută de legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare şi se va dispune demolarea lucrării funerare pe cheltuiala contravenientului.

   b) În cazul executării lucrărilor fără autorizaţie, cu act de concesiune, se va aplica amenda conform legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

c) în cazul înhumării fără act de concesiune se va putea acorda locul de înhumare dacă acesta nu este concesionat unei alte persoane, cu sancţionarea prin achitarea de două ori a taxei de concesionare pe termenul solicitat sau în care se încadrează

2. a) Pentru depaşirea limitei suprafeţei concesionate,  fără afectarea aliniamentului, sancţiunea  este conform alin 1 lit. c .           

     b) Pentru depăşirea limitei suprafeţei concesionate, cu afectarea alinniamentului, sancţiunea care se aplică este demolarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului

     c)  Dacă concesionarii nu îşi desfiinţează împrejmuirile metalice, aceasta se va face  de Direcţia Confort Urban , pe cheltuiala concesionarului , pe baza unei calculaţii întocmite de Direcţia Confort Urban

     d) Înhumarea fără adeverinţă de înmormântare se sancţionează  cu amendă de la 500 lei la 1000 lei şi se va sesiza Parchetul şi Poliţia.

3. Depunera resturilor din curăţenia locurilor de înhumare în alte locuri decat în cele special amenajate se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

4. Executarea de lucrări funerare care au ca efect afectarea locurilor învecinate se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei şi demolarea lucrărilor funerare abuziv executate

5. Sustragerea de obiecte sau flori de la ceremoniile funerare se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 .

6. Distrugerea monumentelor funerare , a gardurilor vii , a aleilor sau a altori dotari se sancţionează cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei şi obligarea suportării pagubelor, .

7. Amenzile se vor aplica de primar sau împuterniciţii acestuia.

 

CAPITOLUL V

ÎNHUMAREA , DESHUMAREA ŞI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

 

     Art.25. Înhumarea persoanelor decedate se va face numai în baza adeverinţei eliberate în acest scop de Serviciul de Stare Civilă din localitatea unde a decedat , după plata tarifelor de concesionare , în cazul persoanelor decedate în alte localitati decât aceea în care urmează să aibă loc înhumarea , aceasta se face numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea  locală de sănătate publică.          

     Art.26. Pentru înhumarea în locurile atribuite în concesiune este necesar să se prezinte actul de concesiune ( actul de dare în folosinţă ), certificatul de deces în copie şi adeverinţa de înhumare în original, înhumarea se va înregistra într-un registru unic.Înhumarea va putea fi solicitată de una din persoanele prevăzute la art.8 prezentându-se după caz acordul titularului dreptului de concesiune. Când titularul nu este în localitate sau este fără discernământ, acordul poate fi dat de un membru al familiei. Situaţia când titularii  dreptului de concesiune se află în străinătate, acordul de înhumare va putea fi dat de unul din membrii familiei acestuia.După prezentarea actelor se va emite adeverinţa de înmormantare emisă de Direcţia Confort Urban fără de care nu se poate efectua înhumarea.

     Art.27. În locurile de înhumare neamenajate cu cripte , înhumarea se va face la o adâncime de minim 2 m şi numai pentru o singură persoană decedată.

     Art.28. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de Direcţia  Confort Urban din cadrul Primăriei oraşului Hârşova.

În mod excepţional deshumarea se poate face şi înainte de expirarea termenului prevăzut în aliniatul precedent după cum urmează:

a) după împlinirea termenului de un an de la data înhumării şi numai în perioada 01.11-31.03 pe baza adeverinţei eliberate de centrele sanitare şi antiepidemice teritoriale în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare. Acest lucru se va putea face cu acordul rudei celei mai apropiate sau al moştenitorilor.

În situaţiile în care se impune degajarea unor alei sau alinierea acestora pentru realizarea unei sistematizări corespunzătoare sau pentru îmbunătăţirea circulaţiei, deshumarea se va face prin dispoziţia primarului cu obligaţia anunţării rudelor celui înhumat ( eventual titularul concesiunii ).

b) indiferent de data când a avut loc inhumarea pe baza dispoziţiei date potrivit legii, de organele competente.

     Art.29. Deshumarea osemintelor persoanei decedate in urma cu 7 ani, precum şi reînhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverintei eliberate în acest scop de către Direcţia Confort Urban din cadrul Primăriei orasului Hârşova.    

Deshumarea se face cu acordul rudei celei mai apropiate sau al titularului locului de inhumare.

     Art.30. Deshumările si reînhumarile se fac de catre Direcţia Confort Urban.

     În cazul în care la expirarea termenului de atribuire în concesiunie a locurilor de înhumare, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acestuia nu au luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta va fi făcută de Direcţia Confort Urban , după 30 de zile de la data când s-a solicitat în scris, celor în cauză să procedeze la deshumare, osemintele urmând a fi înhumate în locurile stabilite ( osuare, în cadrul cimitirului ), faptul menţionându-se într-o evidenţă separată.

 

CAPITOLUL VI

PRESTAREA SERVICIILOR FUNERARE

 

     Art.31. Executarea lucrărilor funerare se face de către persoanele fizice sau juridice autorizate. Lucrările prevăzute la art.23 vor putea fi executate şi de titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiilor acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări.

     Societăţile autorizate pentru executarea de lucrări funerare asigură la cerere întreaga gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor itinerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare astfel încăt căinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un loc sigur, cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare.

     Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesaţi cu plata preţurilor şi tarifelor anuntate prin afişare.

     Art.32. Direcţia  Confort  Urban care desfăşoară activitatea de întreţinere, răspunde de îngrijirea şi paza cimitirelor, revenindu-i totodata şi obligaţia de întreţinere în bună stare  a camerelor de depunere şi ceremonii funerare, a împrejmuirii, căilor de acces, spaţiilor verzi, instalaţiilor de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare precum şi a altor dotări.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

 

     Art.33. Direcţia Confort Urban din cadrul Primăriei oraşului Hârşova va asigura funcţionarea în condiţii corespunzătoare a acestor incinte precum şi a altor prevederi din prezentul Regulament pentru buna desfăşurare a activităţii

     Art.34. Contractele de concesiune a locurilor de înhumare legal eliberate până în prezent rămân valabile în ceea ce priveşte titularii, termenele pe care s-a facut atribuirea iar suprafaţa se va verifica anual. Termenele pentru care s-a facut atribuirea până în prezent se transformă conform prezentului Regulament.

      Art.35. Accesul în cimitire se face după următorul program:

a)    pentru perioada 1 noiembrie – 28 februarie – zilnic între orele 07.00 -19.00

b)    pentru perioada 1 martie – 31 octombrie – zilnic între orele 06.00 – 21.00

 Se interzice accesul autovehiculelor în incinta cimitirelor mai puţin cele cu regim special.

     Art. 36. Serviciul de pază al cimitirelor asigurat conform art. 33 se va desfăşura după următorul program

a)    pentru perioada 1 noiembrie – 28 februarie – zilnic între orele 06.00 – 22.30

b)    pentru perioada 1 martie – 31 octombrie – zilnic între orele 05.30 –23.30

     Art.37 Direcţia Confort Urban din cadrul Primăriei oraşului Hârşova va reactualiza planurile cadastrale şi evidenţa curentă a tuturor cimitirelor din administrare

     Art.38. Direcţia Confort Urban va reactualiza Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a cimitirelor ori de cate ori se impune, îl va supune aprobării şi va urmări ducerea lui la îndeplinire.

Administratorul cimitirului va fi numit de către primar, la propunerea Direcţiei Confort Urban, care va urmări realizarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

În situaţia administrării cimitirelor prin procedura de delegare de gestiune, sarcinile, drepturile şi îndatoririle administratorului vor fi prevăzute în contractul de delegare de gestiune, aprobat prin hotărârea consiliului local.

     Art.39. Prezentul Regulament va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul Local al oraşului Hârşova.

     Art.40. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice dispoziţii contrare acestuia se abrogă.

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |