Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A CONSILIULUI LOCAL 

 

 CADRUL LEGAL

 Prezentul Regulament are la bază prevederile:

-       Constituţiei României

-       Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

-       Legii nr.673/2002 pentru aprobarea O.G.nr.35/2002;

-       Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională.

-       Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 CAP.I DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea privind alegerile locale.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Art.2 Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

Art.3 (1) Validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ – teritorială, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii.

(2) Cererea introdusă potrivit alin.(1) se judecă în şedinţă publică, fără citarea părţilor.

(3) Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotărâre executorie.

(4) Hotărârea prevăzută la alin.(3) este supusă căilor de atac prevăzute în cadrul procedurii contencioase, instanţa pronunţându-se în termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau recurs, după caz.

(5) Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile legii.

(6) Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este aplicabilă aceeaşi procedură. Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri. 

 

 CAP.II. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art.4 (1) Potrivit legii, în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin, în maxim 5 zile de la pronunţarea hotărârii judecătoreşti de validare.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor aleşi şi validaţi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin majoritatea consilierilor aleşi şi validaţi, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.

(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă această majoritate,din cauza absenţei nemotivate a consilierilor locali, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări. Sesizarea instanţei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului verbal al şedinţei, întocmit de secretarul unităţii administrativ – teritoriale. Hotărârea instanţei se pronunţă în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului şi poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

(4) Absenţa consilierilor locali de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli sau unor evenimente de forţă majoră care au făcut imposibilă prezenţa acestora.

Art.5 La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.

Art.6. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul oraşului prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele doua funcţii.

(4) Prevederile alin.(3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.  

(5) Dacă primarul , al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea înaintării către judecătorie a cererii de validare, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

Art.7 După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, se va proceda la depunerea următorului jurământ:” Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună – credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor oraşului Hârşova. Aşa să – mi ajute Dumnezeu!”

(2) Juramântul se depune după urmatoarea procedură: secretarul oraşului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.

Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât, şi dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur” după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţa decât cea creştină, pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemneaza în procesul verbal de şedinţă. În acest caz se va propune spre validare mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice sau alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de majoritatea consilierilor locali validaţi, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului legal constituit se consemnează prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi..

Art.8 (1) Consilierii locali aleşi şi validaţi depun la secretarul unităţii administrativ – teritoriae o declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa politică, sub sancţiunea încetării mandatului.

(2) Pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui listă a fost ales determină încetarea de drept a mandatului de consilier local.

 

CAP.III. ORGANIZAREA CONSILIULUI

SECŢIUNEA I. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

 

Art.9 (1)  După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea numărul 2.

(4) Hotărârile nr.1 şi 2 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie. 

Art.10 (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţiuni principale:

a)    conduce şedinţele consiliului local;

b)    supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţa rezultatul votării; cu precizarea voturilor “pentru” şi a voturilor “contra” şi a abţinerilor;

c)     semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal;

d)    asigură menţinerea ordinii şi respectarea Regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e)    supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a acestora.

f)     Aplică, dacî este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

 

SECŢIUNEA II. ALEGEREA VICEPRIMARULUI

 

Art.11 (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri sau de către primar.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4)    Exercitarea votului se face folosindu-se  următoarea modalitate:

a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.               

(5)   Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6)    În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevazută la alin.5, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri.La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.12. Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea numărul 3 a consiliului local. Consilierul ales în funcţia de viceprimar îşi păstrază calitatea de consilier local fără a benefiacia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.13. Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

 

SECŢIUNEA  III. COMISIILE DE SPECIALITATE

 

Art.14(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local.

(3) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

(3)          Comisiile de specialitate ale consiliului local al oraşului Hârşova sunt prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.15 (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass – media, în condiţiile Legii nr.52/2003.

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise, în condiţiile legii.

Art.16 (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor în fiecare comisie se face de fiecare grup de consilieri.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 – 3 comisii, din care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art.17 Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art.18 (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţiuni principale:

a)    analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

b)    se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)     întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţiuni stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legatură cu activitatea lor.

Art.19 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a)    asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

b)    convoacă şedinţele comisiei;

c)     conduce şedinţele comisiei;

d)    propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar; 

e)    participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

f)     sustine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

g)    anunţă rezultatul votării, pe baza datelor communicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.20 (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)     efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b)     numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c)     asigură redactarea avizelor şi proceselor verbale, etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

Art.21 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază, consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă.  Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art.22 Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoara, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art.23 Avizul se prezintă secretarului oraşului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.

Art.24 Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare acestuia.

Art.25 Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces verbal. După încheierea şedinţei procesul – verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.26 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea  proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art.27 (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevazute la alin.1, obiectivele si tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3) Comisia de anchetă va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.28 Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecarei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr.6 a consiliului local.   

 

SECŢIUNEA IV. ALTE DISPOZIŢII

 

Art.29 (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin.1 al art.8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

Art.30 (1) După depunerea jurământului primarul intra în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte eşarfa. Primarul va ocupa în sala de şedinţă un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

(3) Dacă la lucrările consiliului participă şi prefectul sau reprezentantul său aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

Art.31 Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează în mod obligatoriu în procesul – verbal de şedinţă.

Art.32 (1) Secretarul oraşului, participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin urmatoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a)     asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b)     asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

c)     efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d)     numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

e)     informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f)      asigură întocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;

g)     asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h)     urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadreaza în dispoziţiile art.47 alin.1 din Legea nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i)      prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului, dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

j)      contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

k)     poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

l)      acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al primarului.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAP.IV FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA I. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

Art.33 (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass- media sau prin orice alte mijloace de publicare.

(2) Proiectul ordinei de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinei de zi se supune aprobării consiliului şi se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate spre a putea fi avut în vedere de către această comisie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi a problemelor a căror dezbatere nu poate fi amânată.

Art.34 (1) Consilierii au obligaţia să fie prezenţi la lucrările consiliului. Prezenţa la şedinţă se ţine de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului. 

Art.35 Delegatul satului Vadu – Oii va fi invitat în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va vota. Votul său are caracter consultativ.

Art.36 (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.1 se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

Art.37 (1) Preşedintele de şedinţa va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în problemele privitoare la regulament.

Art.38 Preşedintele de şedinţă sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

Art.39 Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art.40 În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzatoare.

Art.41 Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

SECŢIUNEA II. ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

 

Art.42 (1)  Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor şi cetăţenilor sau organizaţiilor legal constituite, în condiţiile legii .

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativă. În acest scop secretarul oraşului şi personalul de specialitate din aparatul propriu al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Art.43 (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunostinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin.2 se realizează prin grija secretarului oraşului.

Art.44 (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materialele spre analiză se face de către primar împreuna cu secretarul.

(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va prezenta şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, în orice moment, la susţinerea lor.

Art.45 (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului oraşului, care va dispune măsurile corespunzatoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Art.46 Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară sau extraordinară, dupa caz.

 

  SECŢIUNEA III. PROCEDURA DE VOT.

 

Art.47 (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o altă modalitate.

Art.48 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite.

(3) La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului.

Art.49 (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizeaza la voturile  contra.

(3) Dacă în sala de şedinţă nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art.50 Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se coformeze.

Art.51 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

CAP.V ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

 

Art.52 Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului oraşului, administratorului public precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art.53 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicita explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului sau oral la proxima şedinţă.

Art.54 (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit ( max. 20 zile).

(2) Informaţiile pot fi cerute şi communicate în scris sau oral.

Art.55 (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglmentărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

CAP.VI. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA I. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI

 

Art.56 După validarea alegerilor consilierului i se va elibera legitimaţia de consilier precum şi semnul distinctiv prevăzut de statutul aleşilor locali.

Art.57 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege, astfel: 60%– şedinţa ordinară şi 20% fiecare şedinţă extraordinară sau de comisia de bază, fără a se depăşi procentul de 100%. Aceste prevederi nu limitează numărul şedinţelor de comisie sau extraordinare ale consiliului, prezenţa la şedinţe fiind obligatorie indiferent de numărul acestora.

(2) Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art.58 Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.59 (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie. 

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consilului sau ale comisiei de specialitate din care face parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului sau a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art.60 Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor statutului aleşilor  locali.

Art.61 Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilită de Statutul aleşilor locali.

 

SECŢIUNEA II. SANCŢIUNI

 

Art.62 (1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exerrcitarea mandatului constituie abateri şi se sancţionează potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

Art.63 (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin cu privire la menţinerea ordinei şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului, preşedintele de şedinţă poate aplica una dintre următoarele sancţiuni:

a)    avertismentul;

b)    chemarea la ordine;

c)     retragerea cuvântului;

d)    eliminarea din sala de şedinţă

(2) Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţa nemotivată.

Art.64 Pentru abateri grave în exercitarea mandatului, pe baza raportului întocmit de comisia juridică, consiliul local poate hotări cu votul majorităţii consilierilor în funcţie aplicarea uneia din urmatoarele sanctiuni:

a)    excluderea temporară de la şedinţele consiliului sau ale comisiei de specialitate;

b)    retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

Art.65 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale din actele normative privind administraţia publică.

Art.66 Modificarea şi /sau completarea dispoziţiilor prezentului Regulament se face cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |