Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

PROGRAM DE GESTIONARE AL PĂSĂRILOR ŞI ANIMALELOR DOMESTICE LĂSATE LIBERE  PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI H¬RŞOVA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul regulament tratează modalităţile şi condiţiile Ón care animalele şi păsările domestice lăsate libere  pe  locurile publice sunt confiscate şi adunate Ón Oborul de animale.

Art. 2. Activităţile de str‚ngere a animalelor, de organizare a licitaţiei, de administrare a oborului conf. art. 1sunt gestionate de Primăria oraşului H‚rşova

Art. 3. Pentru menţinerea salubrităţii oraşului se delimitează zonele Ón care este interzisă sau limitată creşterea şi Óntreţinerea de animale, după cum urmează:

a)    se interzice creşterea şi Óntreţinerea animalelor Ón toate blocurile de locuinţe şi Ón zonele aferente acestora, precum şi Ón zonele de agrement, cu excepţia animalelor de pază şi apartament.

b)    se interzice creşterea şi Óntreţinerea animalelor cu excepţia animalelor de pază şi apartament Ón zona centrală a oraşului  conform anexei ataşate prezentului regulament.

c)     se interzice creşterea şi Óntreţinerea oricăror animale Ón incinta imobilelor ocupate de instituţiile publice.

d)    Ón zonele Ón care se permite creşterea şi Óntreţinerea animalelor şi menţinerea de grajduri, cocine, coteţe de păsări este admisă numai la distanţă minim de 10 metri de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta periodic

e)    se interzice realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţin‚nd domeniului public şi privat, precum şi Ón orice incinte Ón care se produc, depozitează sau se desfac alimente destinate consumului uman

f)     se interzice accesul persoanelor neautorizate şi aducerea la păşunat a turmelor sau cirezilor de animale pe rampa de gunoi a oraşului.

g)    animalele destinate pentru abator sau Óngrăşătorii vor fi transportate Ón vehicule specializate.

 

CAPITOLUL II

MODUL DE ORGANIZARE  A ACTIVITĂŢII DE CONFISCARE A PĂSĂRILOR ŞI ANIMALELOR LĂSATE LIBERE PE DOMENIUL PUBLIC

 

Art. 4. Activitatea de confiscare a animalelor este coordonată de Primăria oraşului H‚rşova prin Direcţia Publică Confort Urban.

Art.5. Direcţia Publică Confort Urban va desemna o echipă formată din specialişti care se va ocupa de capturarea păsărilor şi  animalelor şi transportul acestora Ón oborul special amenajat Ón acest scop

Art. 6. La solicitarea Primăriei oraşului H‚rşova, echipa se va deplasa la locul respectiv, animalele vor fi capturate de specialişti şi transportate Ón obor cu sau fără mijloace de transport auto ( după caz)

Art. 7. Direcţia Publică Confort Urban se va ocupa de cazarea, hrana, asistenţa medicală şi Óngrijirea zilnică a animalelor sau prin firme specializate.

Art. 8. La ridicarea animalelor se va Óncheia Proces verbal, care va cuprinde:

a)  data şi locul Óncheierii (locul ridicării animalelor);

b)  specia animalelor;

c)    numărul acestora;

d) nume, prenume, calitatea şi instituţia din care fac parte persoanele care participă la operaţiune. Cu ocazia predării Ón obor se va menţiona şi starea animalelor constatată de către  medicul veterinar

Art. 9.Primăria oraşului H‚rşova va stabili costurile zilnice de capturare, ridicare, transport, cazare, hrană, asistenţă medicală şi Óngrijire zilnică a animalelor, pe baza tarifelor aprobate prin H.C.L.

Art.10 Poliţia oraşului H‚rşova, la solicitarea primarului va sprijini acţiunile de confiscare a animalelor şi păsărilor lăsate libere pe domeniul public şi privat al oraşului.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OBORULUI

 

Art. 11. Pentru fiecare animal capturat se va Óntocmi o fişă  Ón care vor fi prevăzute costurile zilnice şi datele privind starea de sanătate a animalelor.

Art. 12. La solicitarea proprietarilor de animale se va Óntocmi devizul de plată şi se vor Óncasa sumele datorate.

Art. 13. Animalele pentru care au fost achitate amenzile contravenţionale, taxele stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa şi Óngrijirea zilnică a acestora, vor fi eliberate proprietarilor din custodia Direcţiei Publice Confort Urban, cu avizul conform al Primăriei, pe bază de Proces verbal semnat de către părţile implicate

Art. 14. Animalele neridicate Ón termenul şi condiţiile stabilite prin H.C.L vor trece de drept Ón propietatea Consiliului Local al oraşului H‚rşova, prin dispoziţie a Primarului, urm‚nd ca Direcţia Publică Confort Urban H‚rşova să organizeze licitaţii publice pentru valorificarea animalelor

Art.15. Din sumele rezultate Ón urma valorificării animalelor, Direcţia Publică Confort Urban, Óşi va acoperi cheltuielile efectuate cu această activitate, iar sumele rămase vor fi utilizate pentru Óntreţinerea şi modernizarea oborului

Art. 16. Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari Óntr-un termen de maxim 5 zile de la data sechestrării, după ce fac dovada proprietăţii lor, a achitării amenzii contravenţionale aplicate, a achitării taxelor stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa medicală şi Óngrijirea zilnică a acestora.

Art. 17. Prezentul Regulament va putea fi modificat şi/sau completat prin H.C.L

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - PULS MEDIA COM |