primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Despre noi > Organizare > SPCLEP
SPCLEP
Radu Rada - Inspector

Echim Ion - Referent
Echim Mirela - Inspector
Furtuna Lenuta - Inspector

Prezentare

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Hârşova nr. 34 din 04.03.2005.

Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova deserveşte locuitorii oraşului Hârşova şi locuitorii din nouă localităţi arondate, şi anume:Ciobanu, Crucea, Gîrliciu, Ghindăreşti, Horia , Topalu, Saraiu, Vulturu, Pantelimon.

INFORMARE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

1. Identitatea operatorului: Serviciul Public Comunitar Local de evidenţa Persoanelor Hârşova este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1942.

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoare le acte normative:

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordonanţa Guvernului nr. 84/200 1 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cad r ul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de st at, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completăril e ulterioare, nu se a plică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art.2 alin.(7) din această lege. De asemenea, în situaţiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeaşi lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

4.Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O. U.G. nr. 9 7/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 d in Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

· dreptul la informare
· dreptul de acces la datele personale proprii
· dreptul de intervenţie asupra datelor.

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noa stre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17).
· dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

LEGISLATIE

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;

- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

- Legea nr. 65/2012 privind eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă;

- H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă;

- H.G. nr. 495/1997 privind eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

- Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române;

- Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;

- Legea nr. 114/1996 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

- H.G. nr. 697/2000 privind cartea de alegător;

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 182/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate;

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

- Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției;

- H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

- H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;

- H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor persoane;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

- O.U.G nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români;

- O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Publicații de căsătorie


Documente necesare
Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia