primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Informații publice > Solicitare informatii persoane fizice
Solicitare informații persoane fizice


* Certificat energetic (copie + original);
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice
* Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc. (copie + original)
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* Releveu (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Certificat energetic (copie + original);
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
* Autorizatia de construire (copie + original);
* Proces Verbal Receptie (copie + original);
* Regularizare taxa (acolo unde este cazul);
* Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire - Descarca formular ITL068/2009 (copie + original);
* In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor - Inspectoratul de Stat in constructii (copie + original);
* Anunt incepere lucrari inregistrat la compartimentele de specialitate (copie + original);
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Certificat energetic (copie + original);
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice ITL001/2016,ANEXA.1
* Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (copie + original);
* Proces verbal de predare-primire (copie + original);
* Dispozitia Primarului de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii (copie + original);
* Raport evaluare - acolo unde este cazul (copie + original);
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice - ITL003/2016,ANEXA.2
* Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor etc. (copie + original);
* Certificat numar postal - acolo unde este cazul (copie + original);
* Documentul prin care este atribuit in folosinta/administrare terenul (copie + original);
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – ANEXA.10
* Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila etc. (copie + original);
* Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie/de desfiintare (copie + original);
* Actul de identitate (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:

* Mijloace de transport –ITL 005/2016, ANEXA.5
* Mijloace de transport peste 12 tone – ITL 006/2016 ANEXA.7
* Mijloace de transport pe apa – ITL007/2016,ANEXA 8

* Actul de dobandire in 3 exemplare (ex.: contract de vanzare - cumparare /factura fiscala/act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
* Actul de identitate al cumparatorului (copie + original);
* Actul de identitate al vanzatorului – acolo unde este cazul (copie);
* Cartea de identitate a vehiculului (copie + original);
* Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul, in cazul dobandirii prin factura (copie + original);
* Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone (copie + original);
* In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport – ITL 016/2016,ANEXA.6
* Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - ANEXA.11
* Certificatul de distrugere (3 exemplare) sau actul de vanzare cumparare (5 exemplare);
* Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform art.6 din OUG nr. 189/2005;
* Actul de identitate al vanzatorului (copie + original);
* Actul de identitate al cumparatorului – acolo unde este cazul (copie);
* Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Cerere transfer – ANEXA.14
* Carte identitate vehicul (copie + original);
* C.I./B.I cu domiciliul actual (copie + original);


* Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice – ITL010/2016,ANEXA.11
* Actul de identitate (copie + original);
* Solicitare notariala pentru dezbatere succesiune;
* Certificatul de deces (copie);
* Imputernicire in original sau copie legalizata.


* Cerere restituire - ANEXA.9
* Cerere compensare - ANEXA.17
* C.I./B.I (copie + original);
* Chitanta prin care s-au achitat sumele catre bugetul local (exemplarul original);
* Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);
* Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul);
* Procura in forma autentica (acolo unde este cazul).


* Taxa pentru inregistrare - se achita la casieria institutiei
* Declaratia de impunere;
* Cerere pentru eliberare numere (placuta);
* Copie BI/CI;
* Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica;
* Copie carte de identitate cu folie securizare RAR;
* Copia actului de dobandire;
* Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport –ITL016/2016, ANEXA.6
* Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – ITL010/2016,ANEXA.11
* Copie act instrainare;
* Talon si placuta de inmatriculare in original;
* Copie carte de identitate moped;
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia