primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Informații publice > Solicitare informatii persoane juridice
Solicitare informații persoane juridice
Acte necesare persoane juridice


NOTA: Avand in vedere prevederile Legii nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru incadrarea folosintei imobilelor in categoria rezidential, nerezidential, mixt, declaratia depusa pentru acestea incepand cu 01.01.2016 va fi insotita de documente care sa ateste categoria de folosinta, dupa caz:

* contracte de inchiriere/comodat;
* copie autorizatie de construire;
* certificat constatator ONRC;
* declaratie pe proprie raspundere, unde nu exista alte documente pentru clarificarea folosintei bunului;
* alte documente similare , PV afectatiune speciala ONRC etc.


* Declaratie de impunere completata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului – ITL002/2016,ANEXA.3
* Certificat energetic (copie);
* Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat;
* Evidenta contabila dupa caz:

a. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

* Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata);
* Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire;
* Procesul verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata);
* Balanta de verificare analitica;
* Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata;
* Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei;
* Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei;
* Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata);
* Schita cu suprafata construita la sol (cadastru);
* Certificat de atestare a edificarii constructiei.

b. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

* Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
* Fisa bunului imobil;
* Balanta de verificare.

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

* Procesul verbal de licitatie (copie conform cu originalul, semnata);
* Actul de adjudecare (copie conform cu originalul, semnata);
* Balanta de verificare.

d. In cazul cladirilor dobandite prin contract de leasing:

* Contractul de leasing (copie conform cu originalul, semnata);
* Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata);
* Raportul de evaluare necesar inregistrarii fiscale, intocmit ANEVAR;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie de impunere completata cu suprafata totala, din care construita la sol ; -ITL004/2016, ANEXA.4
* Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
* Schita cadastrala;
* Balanta de verificare;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.
* alte documente similare , PV afectatiune speciala ONRC etc.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere/adresa de scoatere din evidenta terenuri vanzare integrala - ANEXA.10
* Cerere/adresa de scoatere din evidenta cladire vanzare integrala - ANEXA.10
* Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata);
* Balanta de verificare;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie de impunere cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; -ITL002/2016, ANEXA.3
* Raportul de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu acreditati ANEVAR; se depune odata la 5 ani;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie de impunere –ITL 002/2016,ANEXA.3
* Actele care au stat la baza modificarii;
* Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
* Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie de impunere auto completata si semnata;
* ITL005/2016,ANEXA.5 - Mijloace de transport
* ITL006/2016,ANEXA.7 - Mijloace de transport peste 12 tone
* ITL007/2016 ANEXA.8 - Mjiloace de transport pe apa
* Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata) care poate fi dupa caz :

a. Pentru autovehicule in proprietate:

* Factura in cazul dobandirii de la persoana juridica (inregistrata in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare;
* Factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing 3 exemplare;
* Contract vanzare-cumparare in cazul dobandirii de la persoana fizica (inregistrat in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare;
* Pentru autovehiculele importate - declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare;
* Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare + un exemplar factura netradusa + carte identitate auto emisa de RAR.

b. Pentru autovehicule in leasing:

* Copie contract leasing si copie Proces-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare;
* Copie contract novatie/cesiune si copie Proces-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate) 3 exemplare.
* Insotite de urmatoarele documente:
* Cartea de identitate a autovehiculului (copie + original);
* Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
* Certificatul de atestare fiscala de la vanzator/cesionar atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie);
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Factura reziduala 3 exemplare;
* Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata de la vanzator;
* Copie carte autovehicul;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Plata tuturor obligatiilor bugetare exigibile si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat;
* Cerere de scoatere din evidenta completata si semnata-ITL016/2016, ANEXA.6
* Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice –ITL012/2016, ANEXA.13
* Factura de vanzare in 5 exemplare sau copii conform cu originalul;
* Copie cartea de identitate a vehiculului;
* Certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata) 3 exemplare;
* Balanta analitica - ultima luna inchisa;
* Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza orasului, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.


* Cerere de transfer - ANEXA.14
* Copie CUI nou;
* Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;
* Copie Sentinta Judecatoreasca;
* Copie act intern firma de schimbare de sediu;
* Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
* Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza orasului, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
* Copie carti de identitate autovehicule, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alta UAT
* Delegatie + copie CI delegat;
* Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
* Copie CUI nou;
* Copie Cerere inscriere Mentiuni – depusa la Registrul Comertului;
* Copie Sentinta Judecatoreasca emisa de Registrul Comertului;
* Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere tip completata si stampilata;-ITL012/2016, ANEXA.13
* Plata tuturor obligatiilor bugetare exigibile;
* In cazul certificatelor fiscale pentru instrainare (cladiri, terenuri, autovehicule) este necesara si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat;
* Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
* Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza orasului, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
* Comunicare catre locator a valorii rezultate din investitiile efectuate in spatiile inchiriate, cu confirmare de primire;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere de restituire - ANEXA.16
* Cerere de compensare ANEXA.17
* Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local ;
* Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
* Balante analitice;
* Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere tip completata; - ANEXA.18
* Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
* Schita amplasament;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere de incetare a ocuparii domeniului public
* Documente justificative din care sa rezulte repunerea domeniului public in starea initiala la o data certa
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice –
* Actul de proprietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata;
* Documente justificative in baza carora se solicita scutirea;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – ITL 014/2016, ANEXA.15
* Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate ITL014/2016, ANEXA.15
* Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate;
* Schita cu dimensiuni a reclamei respective;
* Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase (acolo unde este cazul);
* Contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa;
* In cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit;
* Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Documente justificative din care sa rezulte desfiintarea materialului publicitar la o data certa;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera –
* Analitic clasa 7 din balanta de verifcare reprezentand venituri din cazare;
* Copie C.U.I.;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie – ITL0017/2016,ANEXA12
* Copie factura achizitie biliete si biletele de spectacol (fizic) in vederea vizarii;
* Copie C.U.I.;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratie decont –ITL0017/2016 ,ANEXA.12
* Copie ordin de plata;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.


* Declaratii pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.m.d.);
* Copie proiect fuziune/divizare;
* Hotarare Judecatoreasca a Registrului Comertului de aprobare a fuziunii/divizarii;
* Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
* Procesul Verbal de predare primire cu mentionarea datelor de identificare a bunurilor care se transfera;
* Balanta analitica la data predarii/primirii;
* Copie CUI;
* Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia