primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Despre noi > Organizare > SPCLEP
SPCLEP
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei
ECHIM ION - Referent superior
ECHIM MIRELA - Inspector superior
FURTUNĂ LENUȚA - Inspector superior
RADU RADA - Inspector superior

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Hârşova nr. 34 din 04.03.2005.

Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi autorităţilor statului, pe baza şi în executarea legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hârşova deserveşte locuitorii oraşului Hârşova şi locuitorii din nouă localităţi arondate, şi anume:Ciobanu, Crucea, Gîrliciu, Ghindăreşti, Horia , Topalu, Saraiu, Vulturu, Pantelimon.

STARE CIVILĂ


- LUNI 08.00-16.30
- MARȚI 08.00-18.30
- MIERCURI 08.00-16.30
- JOI 08.00-16.30
- VINERI 08.00-14.00

EVIDENȚA PERSOANELOR


- LUNI 08.00-18.00
- MARȚI 08.00-16.00
- MIERCURI 08.00-16.00
- JOI 08.00-16.00
- VINERI 08.00-14.00

TEL: 0241.872.435 / FAX: 0241.872.435


E-MAIL: spclep@primaria-harsova.ro / stare-civila@primaria-harsova.ro

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI


DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
• certificatul de naştere, original şi copie;
• actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
• certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț definitivă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie sau certificat de divorț însoțit de convenție;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei orasului Harsova.

După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă social sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• certificatul de naştere, original şicopie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facial preluată ori cu fotografia ataşatăcererii, aparţine solicitantului, dată în prezența personalului serviciului public local comunitar de evidență a persoanelor;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei orasului Harsova.

INFORMAŢII GENERALE:

Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:
• Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
• Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
• Schimbarea domiciliului;
• Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui parinţilor sau schimbarea datei ori a locului naşterii;
• Deteriorarea actului de identitate;
• Schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi al străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al infiinţării localităţilor sau al străzilor;
• Atribuirea unui nou C.N.P.
• Fotografia din cartea de identitate nu ma corespunde cu fizionomia titularului;
• Schimbarea sexului;
• Anularea actului de identitate.
Sunt obligaţi ca, cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate şi în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situaţii menţionate anterior, să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelo rîn a cărui rază teritorială au domiciliul sau resedinţa, pentru a solicita eliberarea unei noi carţi de identitate.
Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile.ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

ACTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
• hotărârea de divorţ, definitivă/ irevocabilă, dacă este cazul, original şi copie;
• certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei Harsova.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă/irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civila.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, DETERIORĂRII, DISTRUGERII ȘI FURTULUI

ACTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
• certificatul de naştere, original şicopie;
• certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şicopie;
• hotărârea de divorţ, definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şicopie;
• dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul,dacă este cazul;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei.

ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

ACTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• 2 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
• Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, original şicopie;
• chitanţa reprezentând contravaloare acărții de identitate provizorii, achitată la sediul primariei Harsova.
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu poate prezenta toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul înstrăinătate, care locuiesc temporar în România.

ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI DOMICILIAȚI ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa înRomânia;
• paşaportul, aflat întermen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, original şi copii ale filelor conținând datele persoanelor și domiciliul;
• certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, original şicopie;;
• hotărârea de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
• dovada adresei de reşedinţă din România, original şi copie;
• două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei.


ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original şi 2 copii;
• certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
• hotărârea de divorţ, definitivă/ irevocabilă, dacă este cazul, original şi copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şicopie;
• un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori documentul ce atestă dreptul de ședere pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentruImigrări, original şicopie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul primariei.
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, original și copie, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATEA MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
• actul de identitate al solicitantului;
• documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
• actul de identitate al găzduitorului.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru înscrierea în actul de de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii, la notarul public din România ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatic sau oficiul consular al României din străinătate ori la autorități competente (tradusă și legalizată).

ACTE NECESARE:

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Taxa pentru furnizare date -1 leu/persoană (se achita la casieria primariei Hârșova ) sau prin transfer bancar în contul primăriei Hârșova nr. RO43TREZ23821340250XXXXX CUI7453165, deschis la Trezoreria Hârșova;

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

a. Cabinete individuale de avocaţi, cabinet asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată:

– Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;
– Împuternicire avocaţială – original sau fotocopie cu mențiunea „Conform cu Originalul”;

b. Persoana fizică sau persoana juridică:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie; sau consimțământul scris și neechivoc al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt solicitate;
c. Executori judecatoreşti:

– Adresă de solicitare;

d. Lichidatori judiciari:

– Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;
– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;
– Documentul de la registrul comertului din care să rezulte numele acționarilor;

e. Societăţi de asigurare:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

CARTE DE IDENTITATE – 7 LEI

CARTE DE IDENTITATEPROVIZORIE – 1 LEU

FURNIZARE DATE CU CARACTER PERSONAL – 1 LEU/PERS

--------------------------------------------------
TAXELE SE ACHITĂ LA CASIERIA PRIMARIEI HÂRȘOVA.

Director Executiv - Ion Constantin


- Joi 13:00 - 16:00

Înscrierile se fac la secretariatul instituției sau telefonic, la numărul 0241.488.466, după cum urmează :

- Luni-Joi 08:00 - 16:00
- Vineri 08:00 - 14:00

Program de audiențe D.G.E.P.


Director de poliție AUREL-CĂTĂLIN GIULESCU, Director General

- Joi 12:00 - 14:00

Comisar-șef de poliție CARMEN-IONELA SÂRB, Împuternicit Director General Adjunct

- Miercuri 12:00 - 14:00

Comisar-șef de poliție CRĂCIUN DĂNUȚ, Împuternicit Director General Adjunct

- Marți 12:00 - 14:00

Comisar-șef de poliție DELEANU CORNELIA, Împuternicit Șef Serviciu Coordonare Evidența Persoanelor

- Marți 12:00 - 14:00

Comisar-șef de poliție NICOLETA-DANIELA ENE, Șef Serviciu de Stare Civilă

- Luni 12:00 - 14:00

Comisar-șef de poliție NECHITA CRISTIAN, Împuternicit Șef Serviciu Verificări, Actualizări, Dispecerat și Control Acces

- Vineri 12:00 - 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE LA CONDUCEREA M.A.I.


Marian-Cătălin PREDOIU , Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor lnterne

- Marți 17.00 -19.00

Chestor general de poliție Bogdan DESPESCU , Secretar de stat

- Marți 10.00 -12.00

Doctor Raed ARAFAT , Secretar de stat

- Vineri 14.00 -16.00

Aneta MATEI , Secretar de stat

- Miercuri 10.00-12.00

Adrian VOICAN , Secretar de stat

- Joi 10.00 -12.00

Romeo SIMIONESCU , Secretar de stat

- Joi 12.00 -14.00

Chestor principal de poliție Mihai Cătălin NECULA , Secretar de stat

- Joi 09.00 -11.00

Claudia BENCHESCU-PECINGINĂ , Subsecretar de stat

- Marți 11.00-13.00

Gheorghe SORESCU , Subsecretar de stat

- Joi 12.00 -14.00

Adrian PETCU , Subsecretar de stat

- Luni 09.00 - 11.00

Petru BLEDEA , Subsecretar de stat

- Joi 14.00 -16.00

Chestor șef de poliție loana DOROBANȚU , Secretar general adjunct

- Marți 09.00 -11.00

Comisar-șef de poliție Geani - Cătălin NICA , Secretar general adjunct

- Marți 09.00 -11.00

Ion STOICA , Secretar general adjunct

- Miercuri 09.00 -11.00

- Joi 08:30 - 10:30

1. Identitatea operatorului: Serviciul Public Comunitar Local de evidenţa Persoanelor Hârşova este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1942.

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoare le acte normative:

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordonanţa Guvernului nr. 84/200 1 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cad r ul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de st at, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completăril e ulterioare, nu se a plică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art.2 alin.(7) din această lege. De asemenea, în situaţiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art. 2 alin.(5) din aceeaşi lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

4.Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O. U.G. nr. 9 7/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 d in Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

· dreptul la informare
· dreptul de acces la datele personale proprii
· dreptul de intervenţie asupra datelor.

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noa stre.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recunoaşte şi garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17).
· dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚII DE EVIDENȚA PERSOANELOR


• Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată;
• Hotararea Guvernulu inr. 295/2021 pentru aprobarea Normelo rmetodologice de aplicare unitara a dispozitiilor OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, precum s ipentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil;
• Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelo metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările ş icompletările ulterioare;
• Regulament European nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
• Legeanr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernulu nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.

NOTIFICARE IMOBIL
• Art. 321 Cod civil republicat
• Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.
• Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

• Art. 322 Cod civil republicat
• Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

• Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei tereţ persoane poate fi dată NUMAI de către unul dintre soţi, în situaţia în care imobilul respectiv NU A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei.

• În situaţia în care, imobilul A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane TREBUIE să fie dată de către ambii soţi.
• Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernuluinr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățenilor români și care face dovada identității, a domiciliului și după caz a reședinței titularului acestuia, cu modificările si completările ulterioare.
• Documentul se eliberează incepând cu vârsta de 14 ani.
• Prin act de identitate se ințelege carte de identitate, carte de identitate provizorie si buletin de identitate, aflat in termen de valabilitate.
• Buletinele de identitate eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarealor in totalitate.
• In cazu lminorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identitatii si a cetateniei romane se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau actul de identitate al reprezentantului sau legal.

DOVADA DOMICILIULUI se poate face in cazul cetatenilor romani, cu unul din urmatoarele documente:
• Acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
• Declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la pct. 1;
• Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevazute la pct. 1 si 2.
• Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
• Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol;
• Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal pentru minorii cu vârsta între 14-18 ani.
• Termenul de valabilitate al cărţii de identitateeste:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– Permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
• În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se afla domiciliul cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
• Încazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate întermen de 15 zile de la producerea evenimentului.
• Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.
• SPCLEP- HARSOVA, primește cereri de eliberarea actului de identitate și de stabilirea reședinței pentru cetățenii care locuiesc pe raza următoarelor unități administrative teritoriale:
• Orasul Harsova
• Comuna Ciobanu
• Comuna Garliciu
• Comuna Ghindaresti
• Comuna Vulturu
• Comuna Horia
• Comuna Topalu
• Comuna Saraiu

INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE:
• Termenul de eliberare a actelor de identitate reglementat prin dispozițiile legale în vigoare este de 30 de zile. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile cu aprobarea șefului SPCLEP;
• Termenul aproximativ de eliberare a actelor de identitate, la nivelul SPCLEP HARSOVA, înăuntrul termenului legal de 30 de zile este de:
• 15 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate;
• 5 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii;
• 3 zile lucrătoare pentru aplicarea vizei de reședință.

Documente necesare
Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia